Vrijwillige ouderbijdrage

Een aantal schoolactiviteiten en –voorzieningen wordt niet gefinancierd uit de rijksbegroting. Om deze te kunnen bekostigen, vraagt De Wonderboom, net als de meeste basisscholen, een ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Wij vinden het erg belangrijk dat alle leerlingen meedoen met de activiteiten die uit de ouderbijdrage betaald worden en daarom hanteren wij het solidariteitsprincipe. Dit betekent dat ook kinderen van wie de ouders niet in staat zijn de ouderbijdrage te voldoen, meedoen met de georganiseerde activiteiten.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de Medezeggenschapsraad van De Wonderboom vastgesteld. Voor het schooljaar 2020/2021 is deze voor kinderen in de groepen 1 t/m 7 vastgesteld op € 50,- per kind. Voor kinderen in groep 8 is het bedrag, in verband met extra kosten in dat jaar, vastgesteld op € 65,- per kind.

Voor kinderen die gedurende het schooljaar op onze school beginnen, wordt de ouderbijdrage naar rato berekend, waarbij het schooljaar wordt opgedeeld in tien maanden (september tot en met juni). Start uw kind bijvoorbeeld op 1 januari 2021, dan is het bedrag van de ouderbijdrage voor dit schooljaar dus € 30,-.

De inning en uitgave van de ouderbijdrage wordt namens De Wonderboom uitgevoerd door de Activiteitencommissie in samenwerking met de administratief medewerker. Als u de bijdrage niet kunt of wilt betalen, verzoeken we u contact op te nemen met de directie zodat wij samen tot een goede oplossing kunnen komen.

Jeugd Sport- en Cultuurfonds en Stichting Leergeld

Onderwijs in Nederland is gratis, maar soms komen er kosten bij, zoals de Ouderbijdrage, de schoolreis en de kosten van het schoolkamp. Wanneer deze kosten te hoog voor u zijn, kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld (zie www.leergeld.nl ).

Wilt u uw kind na schooltijd laten meedoen aan muziekles of een sportclub? Dan kunt u een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur, via de sociale dienst van de gemeente Amersfoort.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Deze loopt via een intermediair bijvoorbeeld via het wijkteam/IndeBuurt033 of een schuldhulpverlener. Kijk voor meer informatie op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/ of op https://www.amersfoort.nl/werk-en-uitkering/to/kindpakket.htm

Meer details in
de
schoolgids

2021-2022