Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en kinderen kunnen niet uitgesloten worden als de bijdrage niet wordt betaald. Met de opbrengsten van de ontvangen ouderbijdrages worden bijna alle feesten en activiteiten op school gefinancierd zoals o.a. Kinderboekenweek, Sintfeest, Kerstfeest, Paasfeest, Sport-en speldag en overige activiteiten. Zonder uw betaling is het organiseren van deze feesten en activiteiten wellicht niet (goed) mogelijk. 

De hoogte van de ouderbijdrage, inclusief schoolreisje of kamp,  wordt door de Medezeggenschapsraad van De Wonderboom vastgesteld.

Voor het schooljaar 2023-2024 is deze voor kinderen in de groepen 1&2 vastgesteld op € 45,- per kind. Voor kinderen in groep 3 t/m 7 is het bedrag vastgesteld op €60,- per kind. Voor kinderen in groep 8 is het bedrag, inclusief kamp,  €120,-

Deze bedragen worden in twee keer geïnd met behulp van het programma Schoolkassa.

Komt uw kind naar school voor december dan vragen we u
de volledige bijdrage te voldoen. Begint uw kind na december dan vragen we u om €12,50 over te maken en het volledige bedrag voor
kamp of schoolreis.

De inning en uitgave van de ouderbijdrage wordt namens De Wonderboom uitgevoerd door de administratief medewerkster. Als u de bijdrage niet kunt of wilt betalen, verzoeken we u contact op te nemen met de directie zodat wij samen tot een goede oplossing kunnen komen.

Jeugd Sport- en Cultuurfonds en Stichting Leergeld

Onderwijs in Nederland is gratis, maar soms komen er kosten bij, zoals de Ouderbijdrage, de schoolreis en de kosten van het schoolkamp. Wanneer deze kosten te hoog voor u zijn, kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld (zie www.leergeld.nl ).

Wilt u uw kind na schooltijd laten meedoen aan muziekles of een sportclub? Dan kunt u een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur, via de sociale dienst van de gemeente Amersfoort.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Deze loopt via een intermediair bijvoorbeeld via het wijkteam/IndeBuurt033 of een schuldhulpverlener. Kijk voor meer informatie op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/ of op https://www.amersfoort.nl/werk-en-uitkering/to/kindpakket.htm 

Meer details in
de
schoolgids

2023-2024