Ons onderwijs

Op De Wonderboom wordt gewerkt volgens het leerstofjaar groepensysteem en met een continurooster. De lessen starten gezamenlijk waarna de verwerking zelfstandig of in groepjes plaatsvindt. In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt vanuit thema’s, die worden uitgewerkt in kring-, speel- en werkactiviteiten. Tijdens deze activiteiten komen alle ontwikkelgebieden spelenderwijs aan de orde. In de groepen 3 t/m 5 ligt het accent op het leren van de basisvaardigheden, zoals taal, lezen, schrijven en rekenen. In de groepen 6 t/m 8 worden deze vaardigheden vergroot.

Onze visie op leren hebben we vertaald naar de volgende zinnen:

  1. Kinderen leren in een veilige omgeving waar de leerkrachten in hen geloven.
  2. Kinderen leren door zelf doen, door spelen, ervaren, onderzoeken.
  3. Kinderen leren als hun nieuwsgierigheid geprikkeld wordt.
  4. Kinderen leren eigenaar te zijn van hun leerproces door er over in gesprek te zijn.
  5. Kinderen leren door samen te werken.
  6. Kinderen leren als ze weten en ervaren dat ze kunnen groeien in hun vaardigheden.
  7. Kinderen leren als ze ruimte krijgen om zelf oplossingen te zoeken, wij organiseren het leren.

Bij alles wat je ons ziet doen, streven we ernaar om bovenstaande los te maken. Dat doen we door vragen te stellen, door onszelf te laten zien en af te stemmen op elkaar.

Rondom verschillende thema’s komen Bijbelverhalen en sociaal-emotionele onderwerpen aan bod. Leerkrachten zijn als identificatiefiguur belangrijk voor kinderen. De leerkracht is identiteitsdrager en laat zien hoe hij/zij het leven als christen vormgeeft. We maken met elkaar deel uit van een multiculturele, tolerante samenleving. Wij vinden het daarom belangrijk dat we begrip en respect voor anders gelovigen hebben.

Sociaal emotionele ontwikkeling

In schooljaar 2020-2021 gaan we over op een nieuwe methode waarvoor het hele team wordt geschoold. Ouders en leerlingen worden betrokken bij de invoering van deze nieuwe methode. Het schooljaar wordt gestart met het werken in Gouden Weken. Hierbij staat de groepsvorming centraal en besteden we extra aandacht aan onze Gouden Regels.

Interesse?

Bezoek onze school!