Ons onderwijs

Onze kernwaarden zijn Vertrouwen, Nieuwsgierig en Groeien.

Op de Wonderboom hebben we vertrouwen in elkaar: we dragen samen de verantwoordelijkheid voor een veilige omgeving. 

Op de Wonderboom zijn we nieuwsgierig en stellen we elkaar veel vragen: het proces vinden we net zo belangrijk als het resultaat.

Op de Wonderboom stimuleren we elkaar het beste uit onszelf te halen: wat je aandacht geeft groeit! 

Onze visie op leren hebben we vertaald naar de volgende zinnen:

  1. Kinderen leren in een veilige omgeving waar de leerkrachten in hen geloven.
  2. Kinderen leren door zelf doen, door spelen, ervaren, onderzoeken.
  3. Kinderen leren als hun nieuwsgierigheid geprikkeld wordt.
  4. Kinderen leren eigenaar te zijn van hun leerproces door er over in gesprek te zijn.
  5. Kinderen leren door samen te werken.
  6. Kinderen leren als ze weten en ervaren dat ze kunnen groeien in hun vaardigheden.
  7. Kinderen leren als ze ruimte krijgen om zelf oplossingen te zoeken, wij organiseren het leren.

Bij alles wat je ons ziet doen, streven we ernaar om het bovenstaande los te maken. Dat doen we door vragen te stellen, door onszelf te laten zien en af te stemmen op elkaar.

Op De Wonderboom wordt gewerkt volgens het leerstofjaar groepensysteem en met een continurooster. De lessen starten gezamenlijk waarna de verwerking zelfstandig of in groepjes plaatsvindt. In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt vanuit thema’s, die worden uitgewerkt in kring-, speel- en werkactiviteiten. Tijdens deze activiteiten komen alle ontwikkelgebieden spelenderwijs aan de orde. In de groepen 3 t/m 5 ligt het accent op het leren van de basisvaardigheden, zoals taal, lezen, schrijven en rekenen. In de groepen 6 t/m 8 worden deze vaardigheden vergroot.

Rondom verschillende thema’s komen Bijbelverhalen en sociaal-emotionele onderwerpen aan bod. Leerkrachten zijn als identificatiefiguur belangrijk voor kinderen. De leerkracht is identiteitsdrager en laat zien hoe hij/zij het leven als christen vormgeeft. We maken met elkaar deel uit van een multiculturele, tolerante samenleving. Wij vinden het daarom belangrijk dat we begrip en respect voor anders gelovigen hebben.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Onze school is een Kanjerschool. Wij werken met de Kanjermethode.

De Kanjeraanpak is erop gericht om met leerlingen, ouders en collega’s samen te werken en te leven in een omgeving waar we onszelf mogen zijn en vertrouwen op elkaar. De aanpak geeft ons inzicht in ons gedrag en leert ons dat je keuzes kunt maken in de manier waarop je reageert op de ander. Met de Kanjermethode volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Door middel van halfjaarlijkse vragenlijsten geven we richting aan het pedagogisch handelen in de groep.

Interesse?

Bezoek onze school!