Medezeggenschapraad

Op alle scholen van Stichting PCBO Amersfoort zijn Medezeggenschapsraden actief. Ouders en leerkrachten kunnen door middel van deze raad inbreng hebben in de besluitvorming en een adviserende rol hebben. Deze Medezeggenschapsraad is vastgelegd in een wettelijk reglement. De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat voor onze school uit vertegenwoordigers namens de ouders en vertegenwoordigers namens het personeel. Leden hebben drie jaar zitting in de MR. Bij het ontstaan van vacatures worden er verkiezingen gehouden. Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot het beleid op school, of als u zelf belangstelling heeft voor een rol in de MR, kunt u contact opnemen met een lid van de MR via mrwonderboom@gmail.com. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs. U kunt een vertrouwelijke behandeling en een directe aanpak verwachten. De scholen binnen de Stichting hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met zaken die alle PCBO-scholen aangaan. Ook De Wonderboom is in de GMR vertegenwoordigd.

Voor het huidige schooljaar bestaat de MR uit de volgende oudergeleding en personeelsgeleding:De namen van MR leden van links naar rechts

Gezien Heersche (ouder – secretaries)
Remy van Horssen (ouder – voorzitter)
Joost Wilbrink (ouder – financiën)
Linda Bos (ouder – lid)
Marleen Klein Kranenbarg (leerkracht)
Karin Veldhuizen (leerkracht)
Jennifer Peters (leerkracht)
Annemiek Walvius (leerkracht)

Interesse?

Bezoek onze school!