Aanvraag verlof

Kinderen worden dagelijks op school verwacht. De aan- en afwezigheid van kinderen wordt iedere dag gecontroleerd en geregistreerd. Scholen zijn daartoe verplicht. Als een leerling zonder bericht van absentie afwezig is, neemt school contact op met ouders. Als leerlingen zonder geldige reden of zonder bericht afwezig zijn, wordt dit geregistreerd als “ongeoorloofd verzuim”.

Kinderen die deelnemen aan religieuze of levensbeschouwelijke verplichtingen zijn daarvoor vrijgesteld van de leerplicht. Als dat het geval is, moeten ouders uiterlijk twee dagen van tevoren aan school doorgeven dat hun kind afwezig zal zijn vanwege deelname aan een religieuze of levensbeschouwelijke verplichting. We vragen u hiervoor het verlofformulier te gebruiken dat op school en via de website van school te verkrijgen is.

Voor andere redenen van afwezigheid van kinderen op school, dient ook van tevoren verlof aangevraagd te worden en dient toestemming voor het verlof gegeven te zijn.

Verlof moet aangevraagd worden en toestemming voor het verlof moet gegeven zijn in geval van verlof vanwege een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties om. Dit verlof kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen verleend worden als ouders vanwege de specifieke aard van hun beroep niet op vakantie kunnen in geen enkele reguliere schoolvakantie. Zie voor verdere toelichting ook het verlofformulier dat op school en via de website van school te verkrijgen is.

Verzuimpreventie

Als een kind regelmatig afwezig is, kunt u door school uitgenodigd worden voor een gesprek hierover. Het doel hiervan is om te kijken of het verzuim terug te dringen is of, als een kind bijvoorbeeld regelmatig en/of langdurig afwezig is vanwege ziekte, te kijken op welke manier het onderwijs dan geboden kan worden.

Als een kind 16 uur in een periode van 4 weken ongeoorloofd afwezig is, moeten scholen dit melden bij de leerplichtambtenaar. In die gevallen zal de leerplichtambtenaar onderzoek doen naar de situatie van de leerling en de redenen van het verzuim.

Zie hiervoor ook de website van de gemeente Amersfoort.

Download het verlofformulier voor leerlingen. 

Download hier de vakantieverklaring werkgever of ZZP-er.

Meer details in
de
schoolgids

2023-2024