Visie

Onze school wil een leergemeenschap zijn van jonge mensen met hun begeleiders. Niet alleen ‘leren op cognitief gebied’ staat bij ons centraal, maar de totale ontwikkeling. Goed onderwijs speelt, in onze ogen, in op de leervraag van het kind zelf. Daarbij wordt het kind uitgedaagd, gestimuleerd en begeleid.

Binnen onze school gaan we uit van een aantal basisbehoeften voor alle leerlingen en teamleden:
  • Geloof en plezier hebben in eigen kunnen (competentie)
  • Ervaren dat mensen je waarderen om wie je bent en met je willen omgaan (relatie)
  • Ervaren dat je zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar kunt krijgen (autonomie)
  • Gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaren (affectie)
  • Vaardigheden ontwikkelen, zowel op kennisniveau als op handelingsniveau, om het voorgaande te kunnen toepassen

In onze slogan: 'Respect voor eigenheid, beroep op eigenaarschap en aandacht voor je eigen wijze', kunt u lezen dat we respect en de manier waarop je daarmee omgaat belangrijk vinden.

Niet iedereen doet alles op dezelfde manier. Dat vraagt van ons geen veroordelende maar een onderzoekende houding. We zijn ervan overtuigd dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen wanneer ze goed in hun vel zitten. Ouders en leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor de leerlingen. Door dit gezamenlijk belang te erkennen voelt een leerling zich van twee kanten gesteund.

Onze school ziet het als een taak om leerlingen te begeleiden naar zelfstandigheid. Al in de onderbouw besteden we aandacht aan het leren concentreren, een goede werkhouding en het belang van sociale vaardigheden.

In de bovenbouw wordt de nadruk hierbij gelegd op het ontwikkelen van vaardigheden, zoals onderzoeken, probleem oplossen en informatie selecteren. Onze taak is dus niet alleen het overdragen van kennis maar ook het aanleren van vaardigheden zodat leerlingen in de toekomst zelf de kennis en informatie kunnen verwerven. Wij zijn van mening dat dit een basisvaardigheid is die leerlingen, in onze steeds veranderende maatschappij, niet kunnen missen.