PCBO Amersfoort

Onze school maakt deel uit van de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort e.o. (PCBO). De Stichting omvat 13 scholen, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs.

Missie

De missie van de Stichting luidt als volgt: PCBO Amersfoort wil – vanuit de christelijke inspiratie – kinderen uitdagen zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen, en daarbij het unieke in ieder kind respecteren. Wij willen dat kinderen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig, kritisch en respectvol leren samen te leven. Op onze scholen is aandacht voor elkaar en worden onze medewerkers uitgedaagd zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit.

Bestuur en bevoegd gezag

Het bestuur en het bevoegd gezag van de stichting is in handen van de directeur- bestuurder Anneke Boswinkel. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding binnen de stichting ligt bij de directeur- bestuurder, de adjunct algemeen directeur en de schooldirecties.

Het beleid op het gebied van personeel, communicatie, onderwijs, huisvesting en beheer wordt op stichtingsniveau ontwikkeld en op schoolniveau uitgevoerd. Er is een geregeld overleg van alle directeuren in het zogenoemde directieberaad.

De financiële en personeelsadministratie is uitbesteed aan administratiekantoor Metrium Enschede.

Het adres van het bestuur en de algemene directie is:

Bestuursbureau PCBO Amersfoort
Burg. de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden

Telefoon: 033 - 464 80 65
E-mail: stichting@pcboamersfoort.nl
Website: www.pcboamersfoort.nl
Twitter: twitter.com/PCBO_Amersfoort