PCBO Amersfoort

Stichting en Bestuur

Onze school maakt deel uit van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort. Bij de stichting horen 13 scholen, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs. Enkele scholen zijn op meerdere locaties gehuisvest.

De missie van de stichting

PCBO Amersfoort wil – vanuit de christelijke inspiratie – kinderen uitdagen zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen, en daarbij het unieke in ieder kind respecteren. Wij willen dat kinderen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig, kritisch en respectvol leren samen te leven. Op onze scholen is aandacht voor elkaar en worden onze medewerkers uitgedaagd zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit.

Bestuur en bevoegd gezag

Het bevoegd gezag van de stichting bestaat uit een collegiaal college van bestuur dat gevormd wordt door Erik van Lingen en Gert-Jan Mellink. Het bestuur legt verantwoording af over zijn handelen aan de raad van toezicht. De dagelijkse leiding van de scholen ligt bij de schooldirecties.
Bovenschools bestaat een directieteam, dat om de drie weken vergadert. Directie- en stafleden nemen deel aan beleidsteams voor onderwijs, HRM, bedrijfsvoering en ICT die voor alle scholen stichtingsbreed beleid ontwikkelen.

De financiële en personeelsadministratie is uitbesteed aan administratiekantoor Groenendijk in Sliedrecht.

Het adres van het bestuur en de algemene directie is:

Bestuursbureau PCBO Amersfoort
Burg. de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden

Telefoon: 033 - 464 80 65
E-mail: stichting@pcboamersfoort.nl
Website: www.pcboamersfoort.nl
Twitter: twitter.com/PCBO_Amersfoort