Medezeggenschapsraad

Deze pagina is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van de medezeggenschapsraad van de Wonderboom.

Waarom een MR?

Dankzij de MR kunnen ouders en teamleden direct inspraak krijgen op het beleid van de school. De spelregels zijn vastgelegd in het MR-reglement waarin in detail staat beschreven op welke punten de MR iets te zeggen heeft. Zo zijn er onderwerpen waarbij de MR adviesrecht heeft. Adviezen kan de directie, onderbouwd met argumenten, naast zich neerleggen. Daarnaast zijn er onderwerpen waar de MR instemmingsrecht heeft. Bij dit soort thema's heeft de directie van de school de instemming van de MR nodig alvorens de plannen of het beleid kan worden uitgevoerd. Daarnaast mag de MR over alle denkbare onderwerpen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

Bijeenkomsten van de MR zijn openbaar en dat betekent dat u daarbij aanwezig kunt zijn. U dient daarvoor wel vooraf contact op te nemen met de secretaris van de MR (e-mailadres mr.wonderboom@pcboamersfoort.nl). De MR heeft het recht om in bepaalde gevallen niet op uw verzoek in te gaan (o.a. wanneer er in de MR over individuele personen wordt gesproken).

Wie zitten er nu in de MR?

De MR bestaat uit een oudergeleding en personeelsgeleding. In onderstaand overzicht vindt u een overzicht van de huidige samenstelling van de MR:

Van links naar rechts:
Dirk Wisman, Karin Veldhuizen, Annemiek Prinsen, Petra Bos, Marjolein de Raad, Wouter Hillen, Jacqueline Meeuwsen en Irma Joosten (ontbrekend: Janneke van Luijk).
Personeelsgeleding Oudergeleding
Annemiek Prinsen Wouter Hillen (voorzitter)
Karin Veldhuizen Dirk Wisman (secretaris)
Janneke van Luijk Petra Bos
Jacqueline Meeuwsen Marjolein de Raad

Normaal gesproken bedraagt de zittingsduur in de MR drie jaar. Jaarlijks treden één of meerdere MR leden af. Voor de plekken die vrijkomen wordt aan ouders gevraagd zich kandidaat te stellen. Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan volgen er verkiezingen. Het aftreden en toetreden vanuit de personeelsgeleding wordt gecoördineerd door de directie van de Wonderboom.

Wat zijn MR-onderwerpen?

Jaarlijks zijn er terugkerende onderwerpen die van belang zijn voor de hele schoolorganisatie. Dit zijn enkele van de onderwerpen die we behandelen:

 • de schoolgids
 • schoolplan en actiepunten
 • formatieplan (verdeling groepen en leerkrachten)
 • managementcontract
 • begroting
 • het arbo-beleid (met daarin o.a. het ziekteverzuimbeleid, BHV-plan e.d.)
 • ICT-beleid

Verder controleert de MR de bestedingen van de oudergelden die beheerd worden door de penningmeester van de ouderraad.

Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn er ook actuele onderwerpen die zich aandienen en waarover de MR om advies of instemming moet worden gevraagd.

De Gemeenschappelijke MR

De Wonderboom is één van de dertien scholen van de stichting PCBO Amersfoort. Deze stichting zet zich in voor goed basisonderwijs met een protestants-christelijk karakter in Amersfoort en omgeving. Binnen de stichting wordt het gezamenlijke, overkoepelende beleid bepaald. De besluiten die de stichting neemt, gelden dus vaak voor alle scholen. Daarom is het belangrijk dat ook ouders en medewerkers van de scholen hierbij betrokken worden. Dat gebeurt via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de GMR.
Lees verder...

MR Vergadering

De MR vergadert gemiddeld één keer per twee maanden. Via de info wordt informatie teruggekoppeld aan de ouders.

Vergaderdata schooljaar 2019:

 • Donderdag 24-1-19
 • Dinsdag 19-3-19
 • Dinsdag 23-4-19
 • Dinsdag 21-5-19
 • Donderdag 20-6-19
Jaarverslagen Medezeggenschapsraad:
MR Contact

De MR heeft een eigen e-mail adres: mr.wonderboom@pcboamersfoort.nl. Wilt u één van de ouder MR-leden persoonlijk spreken dan kan dat natuurlijk ook:

Naam: Telefoonnummer: E-mail adres:
Petra Bos 033 45 60167 petravandergraaf@hotmail.com
Marjolein de Raad 06 27 74 4286 mjderaad@gmail.com
Wouter Hillen 06 22 09 99 07 wouter.hillen@outlook.com
Dirk Wisman 033 47 90 855 dirkwisman@live.nl
Let op!

Van belang hierbij is wel dat u problemen eerst bespreekbaar maakt bij de betreffende leerkracht, en als dat niet tot een bevredigende oplossing leidt, bij de directeur. U kunt de MR benaderen als u denkt dat het een onderwerp betreft dat het individuele belang van uw kind, of van de groep van uw kind overstijgt. Het onderwerp moet het beleid van de school raken.